Selecteer een pagina

veer zien al jaorelaank getrowd
en iech bleef bij diech hiel mie leve
dat höb iech noets, nein noets berowd
want veer huurde ech bijein

mörge zow iech ’t weer euverdoen
’ch bin verleef op diech nog sjus wie toen
mörge zow iech ’t weer euverdoen
hiel mie leve laank mèt diech
niemand hèlt vaan miech wies diech dat deis
en dat vins diech gans gewoen
mörge zow iech ’t weer euverdoen
want mie leve waor zoe sjoen

de zon die sjeen ouch neet altied
veer hadde ouch wel ins get sjaduw
want boe väöl leech is is ouch duuster
mèh gelökkeg had iech diech