Selecteer een pagina

Iech waor allein

Mèt mie verdreet

Wats diech toen zags

Vergeet iech neet

Diech gaofs miech hoop

En waors de weeg veur miech

Iech waor ‘m kwiet

Meh kraog ’n trök vaan diech

Ach sjat iech haw vaan diech

Diech lierdes  miech

Weer op mien bein te stoon

Um zoonder vrees

Weer miene weeg te goon

Diech gaofs miech mood

Weer mienen eige iech

’t leve woort mèt diech weer zjus

wie e gediech

iech haw vaan diech

iech haw vaan diech

en iech roop ’t edere kier weer oet

’t maak niks oet

wat iech nudeg höb

bis diech veur miech

och dao gong zoeväöl verkierd

meh iech höb wel gelierd

tot d’r altied iemand is

dee um diech gief

diech heels miech vas

iech voolt dien krach

diech bleefs bij miech

de ganse nach

toen voolt iech weer

wat echte leefde is

iech lierde weer

wat echte vrundsjap is

dat höb iech lang gemis

diech lierdes miech

weer op mien te stoon

um zonder vrees

weer mien weeg te goon

diech gaofs miech mood

weer mienen eige iech

’t leve is mèt diech weer zjus

wie e gediech

iech haw vaan diech, iech haw vaan diech

iech haw vaan diech, iech haw vaan diech