Selecteer een pagina

deep in mien hart kin iech neet koed zien op diech
want diech bis alles veur miech zalste dat noets vergete deep in mien hart
is nog ’n plaots veur diech vrij
mien leefde die geit noets veurbij
dat is wats diech moos wete
diech waors zoe slech nog neet
wat me ouch euver diech zeet
’ch wèl diech neet kwiet
iersdaogs daan krijgste toch spiet
daorum sleet iech veur altied
diech in mien hart

wat ’nen aand’re vaan diech zeet
’t kin miech niks sjele
laot ze mer praote
iech num ’t mer erm lui
op d’n doer goon die verhaole
miech ech vervele
kom bij miech trök
en iech begin mèt diech weer opnui