Selecteer een pagina

Op zeuk naor get gelok kwaom iech diech tege
De droonks get aon de bar, waors get verlege Iech waor al gaw op diech verleef dat wel iech wete
Iech zag stel tege diech: blief mer beij miech

refrein:
De nach is nog zoe laank, kom in mien erm
Tot iech diech ins verween en ins get werm
Es iech diech zeen daan veul iech miech in d’n hiemel
Vannach wel iech met diech gelokkig zien

In diech voond iech de maan veur hiel mien leve
Dee iech met hiel m’n hart leefde kos geve
Iech waor zoe blij tot iech diech zaog, eich had diech nudig
De wets tot iech neet mie zonder diech kin

refrein

refrein